News Coming

Get Information

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Fusce pulvinar consectetur
  Research Highlight งานวิจัยเด่น ของ สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. Posted, |

  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้ ทางสาขาวิชาเคมี ขอนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการนำเทคโนโลยีนาโนบูรณาการร่วมกันกับงานทางด้านชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานของทีมวิจัย ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ ผู้ช่วยวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ดร.ชานนธ์ ตลอดไธสงค์ และ ผู้ร่วมวิจัยอีกในหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์สัตว์ทดลองธรรมศาสตร์ และ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ทางทีมวิจัยได้สังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนที่มีขมิ้นชันเป็นตัวช่วยเพิ่มความเสถียร จากนั้นได้นำไปศึกษาการหายของบาดแผลในหนูทดลอง ทุกท่านสามารถศึกษาและสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ตามลิ้งเปเปอร์ข้างล่างนี้ งานวิจัยกลุ่ม ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

  Read More
 • Fusce pulvinar consectetur
  Chemistry Spotlight Posted, |

  หากท่านใดสนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชาเคมี
  ท่านสามารถติดต่อ คณาจารย์ของสาขาเคมีมีแหล่งทุนที่พร้อมสนับสนุนสำหรับการเรียนต่อระดับ ป.โท-เอก สามารถเข้าไปชมข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านได้ที่เว็บไซต์สาขา (และสอบถามข้อมูลกับอาจารย์ได้โดยตรง)
  https://chemistry.kku.ac.th/menu/research
  ทางเรายังมีพี่ดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับทุนเรียนต่อมาแชร์ประสบการณ์การเรียนต่อในระดับ ป.เอก ดร.ชานนธ์ ตลอดไธสง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ท่านที่สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัคร ป.โท-เอก ได้ที่เว็บไซต์
  https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2022r1
  เปิดรับสมัคร
  รอบที่ 1 : 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565
  รอบที่ 2 : 1 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565

  Read More
 • Fusce pulvinar consectetur
  Research Highlight งานวิจัยเด่น ของ สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. Posted, |

  สวัสดีครับ/ค่ะ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันนี้ ทางสาขาขอนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์อีกหนึ่งด้านของทีมวิจัย ผศ.ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์ และ นักศึกษาปริญญาเอก นายศุภฤกษ์ บุพศิริ
  ทางทีมวิจัยใช้กระบวนการไฮโรไลซิสด้วยกรดและเบสเพื่อสกัดซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีความบริสุทธิ์และมีพื้นผิวหมู่ไซลานอลเพิ่มขึ้น ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพและสมบัติเชิงกลให้กับคอมโพสิทของยางธรรมชาติ
  ทุกท่านสามารถศึกษาและสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ตามลิ้งเปเปอร์ข้างล่างนี้
  ผลงานวิจัย ผศ.ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์

  Read More

Latest News

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา นายธรรมนูญ ชาญขนิษฐา ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น ระดับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา นายธรรมนูญ ชาญขนิษฐา ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น ระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Read More

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อาจารย์ ดร.สิระ สานสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อาจารย์ ดร.สิระ สานสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

Read More

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564 คือ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เงินแท้

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564 คือ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เงินแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี (ศิษย์เก่าทุน พสวท. รุ่นที่ 13) ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น หรือเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะมีการจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบเสื้อเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2565

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทีี่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

Read More
01
Jan 1970

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม & ปร.ด. สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ทางระบบ Zoom

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม & ปร.ด. สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ทางระบบ Zoom ใน วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
https://kku-th.zoom.us/j/5989165286
Meeting ID: 598 916 5286
กำหนดการ
16.10-16.30 แนะนำภาพรวมหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2565 ทุนเรียนต่อ และซักถาม
16.30- แนะนำงานวิจัยภาพรวมแต่ละสาขา ตามลำดับ ดังนี้
1. เคมีเชิงฟิสิกส์
2.เคมีอินทรีย์
3.เคมีวิเคราะห์
4.เคมีประยุกต์
5.เคมีอนินทรีย์
6. อาจารย์ประชาสัมพันธ์งานวิจัย ทุนวิจัยด้วยตนเอง (ถ้ามี)
ท่านที่สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัคร ป.โท-เอก ได้ที่เว็บไซต์
https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2022r1
เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 : 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565
รอบที่ 2 : 1 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565

01
Jan 1970

กำหนดการถ่ายรูปรับปริญญา ณ หน้าอาคาร SC.04

กำหนดการถ่ายรูปรับปริญญา ณ หน้าอาคาร SC.04 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 14.30 น. เชิญชวนทุกท่านมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะ/ครับ

01
Jan 1970

งานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 45 สาขาวิชาเคมี

ประชาสัมพันธ์งานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 45 สาขาวิชาเคมี โดยจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ลานอิฐบล็อก SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

07
Aug 2021

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษา ในหลักสูตรเคมี มข. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งยังได้พัฒนาตนเอง "นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 โครงการ" ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค. 64 (ทุกโครงการ มีหน่วยกิจกรรม) ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้ รายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. ลงทะเบียนได้ที่นี่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

WELCOME TO DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Latest Event

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม & ปร.ด. สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ทางระบบ Zoom

Thu, 01 January 1970

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม & ปร.ด. สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ทางระบบ Zoom ใน วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
https://kku-th.zoom.us/j/5989165286
Meeting ID: 598 916 5286
กำหนดการ
16.10-16.30 แนะนำภาพรวมหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2565 ทุนเรียนต่อ และซักถาม
16.30- แนะนำงานวิจัยภาพรวมแต่ละสาขา ตามลำดับ ดังนี้
1. เคมีเชิงฟิสิกส์
2.เคมีอินทรีย์
3.เคมีวิเคราะห์
4.เคมีประยุกต์
5.เคมีอนินทรีย์
6. อาจารย์ประชาสัมพันธ์งานวิจัย ทุนวิจัยด้วยตนเอง (ถ้ามี)
ท่านที่สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัคร ป.โท-เอก ได้ที่เว็บไซต์
https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2022r1
เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 : 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565
รอบที่ 2 : 1 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565

กำหนดการถ่ายรูปรับปริญญา ณ หน้าอาคาร SC.04

Thu, 01 January 1970

กำหนดการถ่ายรูปรับปริญญา ณ หน้าอาคาร SC.04 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 14.30 น. เชิญชวนทุกท่านมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะ/ครับ

งานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 45 สาขาวิชาเคมี

Thu, 01 January 1970

ประชาสัมพันธ์งานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 45 สาขาวิชาเคมี โดยจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ลานอิฐบล็อก SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Sat, 07 August 2021

เชิญชวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษา ในหลักสูตรเคมี มข. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งยังได้พัฒนาตนเอง "นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 โครงการ" ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค. 64 (ทุกโครงการ มีหน่วยกิจกรรม) ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้ รายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. ลงทะเบียนได้ที่นี่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

ติดต่อ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0 4300 9700 ต่อ 42174
โทรสาร 0 4320 2373

IMAGES GALLERY

NEWSLETTER